پروژه ها

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

من پهلوانم

 

به روزگار قدیم کرمانشاه می رویم… (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

خطر نکنیم

عاقبت اعتماد به سقف(نفس) نابجا (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

سازگاری با دیگران

مهارت های زندگی اجتماعی (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

حقیقت(۲)

کودکان و فضای مجازی (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

دوئل

عاقبت تفریحات حماقتی (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

عکس یادگاری

خانواده،فرزندان،اعتیاد (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

حقیقت

آسیب های فضای مجازی (بیشتر…)

مشاهده خبر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵